Onderzoek


Binnen het project SAMEN hbo Verpleegkunde is er onderzoek gedaan of een vakcommunity bijdraagt aan het open delen van leermaterialen door docenten. Informatie is verzameld middels een nulmeting, een slotsurvey, documentanalyse en interviews met individuele docenten en een focusgroep.

Op dit moment (november 2020) heeft nog geen volledige analyse plaatsgevonden van alle informatie en is het onze intentie nog enkele docenten te interviewen. Wel kan uit de vergelijking tussen de resultaten van de nulmeting en de laatste survey worden afgeleid dat de waarde van de vakcommunity wordt erkend en herkend. Die waarde wordt echter nog niet direct gekoppeld aan maken, delen en hergebruiken van open leermaterialen. We verwachten echter dat deze positieve houding ten opzichte van de vakcommunity een gunstig uitgangspunt is in de verwachte rol die de vakcommunity zou moeten krijgen/nemen bij de verduurzaming van de open leermaterialen.

Op basis van de eerste analyse van de resultaten kunnen de volgende conclusies getrokken worden: 

  • Er is onbekendheid met zowel Wikiwijs als de community, vooral bij leden van de projectinstellingen (niet kerngroep). In het vervolgproject moet hier veel aandacht aan worden besteed.
  • Ondanks de relatieve onbekendheid, is er veel waardering voor beide platformen. De waarde van Wikiwijs is vooral in de afgelopen crisisperiode duidelijk geworden. 
  • Docenten ervaren Wikiwijs en de vakcommunity als twee niet samenhangende platformen. 
  • De waarde van Wikiwijs voor docenten is divers. Wikiwijs heeft zowel een directe, potentiĆ«le, toegepaste en gerealiseerde waarde. De directe waarde is vooral dat Wikiwijs dient als inspiratiebron en het kunnen inzien van onderwijs bij andere instellingen. De potentiĆ«le waarde is de mogelijkheid hebben om in de toekomst te kunnen zoeken naar leermaterialen. De toegepaste waarde is behaald doordat meerdere docenten materialen uit Wikiwijs hebben gebruikt in het eigen onderwijs. De gerealiseerde waarde is zichtbaar in de ervaringen dat docenten kritischer naar de kwaliteit van de eigen materialen zijn gaan kijken.  
  • De waarde van de vakcommunity voor docenten is vooral potentieel, men weet dat ze daar terecht kunnen indien ze vragen hebben. Ook heeft het gerealiseerde waarde gehad doordat enkele docenten samenwerkingsverbanden hebben opgericht doordat ze elkaar konden vinden in de vakcommunity.