Lessons Learned


De lessons learned zijn hier geordend naar dezelfde aspecten als hierboven in het menu zijn weergegeven. Sommige van deze lessen zijn ook al vermeld op de betreffende pagina's.

Project

 • Het probleem waaraan dit project ging werken was duidelijk en erkend binnen de doelgroep: het nieuwe BN2020 curriculum kende een aantal nieuwe elementen waarvoor nog geen leermaterialen aanwezig waren. Iedere hbo instelling ervoer dit probleem.
 • De gemeenschappelijke "taal" die door BN2020 geïntroduceerd is maakt gesprekken over leermaterialen, de eisen eraan en de metadatering ervan eenvoudiger. Er is geen spraakverwarring over betekenis van gebruikte termen.

Organisatie

 • Het management dient docenten te ondersteunen bij de uitvoer van acties voor het project. Het begint bij het goed faciliteren van docenten om de kwaliteit van leermaterialen te verhogen. Dit is in het begin een investering. Wanneer leermaterialen van anderen gebruikt gaan worden zal dit op den duur een kosten- en tijdsbesparing opleveren.
 • Het is voor een instituut belangrijk dat je de juiste ambassadeurs inzet voor het olievlek-effect. Iemand die overzicht heeft over het curriculum en zelf als goed voorbeeld kan dienen. Anders bestaat het gevaar dat het project alleen bij de projectleden blijft hangen waardoor het geen eigen identiteit krijgt binnen het instituut.
 • Een samenwerking tussen docenten en experts op het gebied van ICT, bibliotheek/mediatheek is een must. Niet iedere hbo docent bezit alle expertise om op alle fronten het leermaterialen te beoordelen of te digitaliseren. Met name is het voor hen lastig om alle wet- en regelgeving te kennen m.b.t. copyright en de juiste metadata te kunnen koppelen aan de leermaterialen. Een samenwerking met experts uit de bibliotheek/mediatheek is dan ook een logische keuze. Daardoor kan een docent zich focussen op het ontwikkelen en hoeft een instelling zich minder zorgen te maken over de mogelijke claims doordat copyright schending door experts voorkomen worden.
 • Instituten zouden de startpagina bekend kunnen maken onder nieuwe docenten zodat zij niet opnieuw gaan ontwikkelen maar eerst gaan kijken in de hbovpk bank van leermaterialen.

Platform

 • Gebruik van de reeds beschikbare infrastructuur (Wikiwijs, Edurep en keurmerkfunctionaliteit) biedt de mogelijkheid snel aan de slag te kunnen. De door Wikiwijs gegeven ondersteuning bij het opzetten en inrichten van het platform is daarbij wel essentieel om die snelle goede start te kunnen maken.
 • Een directe, korte communicatielijn met een actieve accountmanager van Wikiwijs is zeer nuttig gebleken. Voorkomende problemen zijn daardoor steeds snel opgelost.
 • Een missing link binnen de infrastructuur is een digitaal platform voor vakcommunity's. Dit belemmert kennisopbouw over dergelijke platforms en bemoeilijkt daarmee het keuzeproces voor een geschikt platform. Ook wordt het daarmee lastiger om een tight coupling te krijgen tussen het platform voor open leermaterialen en de vakcommunity.

Kwaliteit

 • Voor docenten biedt het kwaliteitsmodel een handvat om hun eigen materiaal te kunnen beoordelen en om bij het maken van hun eigen materiaal als richtlijn te gebruiken. Het uitgevoerde onderzoek geeft meer informatie of dit heeft bijgedragen aan de bereidheid tot open delen bij docenten. (link tabblad onderzoek)
 • Beide keurmeesters waren zelf geen verpleegkundigen, maar informatiekundigen. Beoordelen van de inhoudelijke kwaliteitseisen is daarom lastig voor hen. Er wordt over gedacht om beoordeling van leermateriaal door 2 keurmeesters te laten plaatsvinden: eentje voor de inhoudelijke en eentje voor de overige aspecten. Dat maakt het beoordelingsproces echter ook complexer en duurder. Het meest recente kwaliteitsmodel maakt beoordeling beter mogelijk door niet vakdeskundigen omdat vooral naar aanwezigheid van zaken (zoals metadata) gekeken wordt en minder naar of dat de juiste termen zijn. Dat laatste moet in het proces dat leidt tot publicatie van leermateriaal worden opgepakt (bv door controle van peers) en daarop zou de hele community moeten kunnen vertrouwen.
 • Calibratie van beoordelingen door de keurmeesters is nodig om beoordelingen onafhankelijk te maken van de persoon van de keurmeester. 
 • Mede door gebruik van de keurmeesters is duidelijk geworden dat het kwaliteitsmodel regelmatig moet worden herzien en aangepast.
 • Omdat het kwaliteitsmodel nu alleen geldt voor leermateriaal dat een les of een serie lessen omvat kan ander leermateriaal geen keurmerk krijgen omdat toekennen van een keurmerk gekoppeld is aan het kwaliteitsmodel. De kwaliteit van die andere leermaterialen moet door gebruikers via reviews of toekennen van sterren zichtbaar worden gemaakt. Dit moet in de vakcommunity worden gestimuleerd; een aandachtspunt voor het vervolgproject.

Proces

 • Als instituut is het belangrijk een eenduidig proces uit te zetten. Voor docenten is dan helder hoe zij leermaterialen ter beschikking kunnen stellen.
 • Belangrijk is het om aan te geven wie welke verantwoordelijkheid heeft. Welke persoon ondersteunt de docenten? Waar kan men met vragen terecht?
 • Verzorg scholingen/workshops. Docenten leren dan van de meest gemaakte fouten, bijvoorbeeld bij copyright. Leer docenten waar ze afbeeldingen kunnen zoeken die vrij hergebruikt mogen worden. 
 • Organiseer in een eigen (interne) databank ruimte waar docenten eerste leermaterialen klaar kunnen zetten alvorens het na de laatste check geüpload kan worden. 

Community

 • Een community dient een actieve rol in te nemen waar steeds veel gebeurt. De docenten zouden uit zichzelf steeds de community online willen bezoeken om zeker niets te missen.
 • De community is niet volledig ingericht zodat de nieuwe leden er een eigen structuur aan kunnen geven.
 • Voor een gevoel van saamhorigheid zijn naast de online community ook face to face momenten nodig. Docenten weten dan ook met wie ze te maken hebben. Ook wordt het gevoel van elkaar willen helpen dan versterkt.

Marketing

De marketing bestond uit twee delen: (1) het informeren en een update geven aan geïnteresseerden en (2) informatie geven ter profilering met als doel "leden" werven.

(1) informatie geven en een update geven:

De regelmatige mondeling gegeven voortgangsrapportages tijdens bijeenkomsten van de stuurgroep en het gehele LOOV heeft positief gewerkt om bekendheid aan en draagvlak voor het initiatief te creëren bij alle 17 hbo instellingen die een Bachelor VPK aanbieden. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat alle instellingen zich gecommitteerd hebben voor een vervolg.

Projectleden hebben in docententeams presentaties gegeven om de bekendheid te creëren. 

(2) profileren: Deze stap is pas aan het einde van het project gestart. Als projectgroep is er besloten eerst voldoende leermaterialen beschikbaar te hebben op Wikiwijs en een ingerichte community te kunnen laten zien alvorens we zouden starten met profileren. 

Deze marketing werd als lastigst ondervonden om binnen alle lagen van ieder instituut door te dringen. Een ieder die voor het eerst hoort van dit project is bijzonder enthousiast. Toch is er nog weinig tot geen verspreiding ontstaan binnen gehele docententeams. Waarschijnlijk zal dit meer tijd kosten dan er nu nog was.